SBO Zonnesteen > Onze School

Onze School

Sbo Zonnesteen is één van de scholen binnen Biezonderwijs en is een school voor speciaal basisonderwijs. Samen met basisscholen uit de omgeving maken wij deel uit van het samenwerkingsverband Plein013. Het is onze verantwoordelijkheid dat leerlingen die zorg nodig hebben, ook de hulp krijgen die bij hen past. We vinden het belangrijk dat we deze hulp zo dicht mogelijk in de buurt van het kind zoeken.

Binnen onze school stimuleren wij kinderen tot groei. We willen dat leerlingen zich thuis voelen en Zonnesteen als een fijne school ervaren. Wij zorgen daarom voor een goede relatie tussen leerling en leerkracht en laten leerlingen succes ervaren, zodat hun zelfvertrouwen groeit.

Onze school zorgt voor een positieve sfeer van rust, orde, regelmaat, duidelijkheid en voorspelbaarheid. We ondersteunen de leerlingen en dagen ze ook uit.

Zorg voor leerlingen

We vinden het belangrijk om leerlingen goed te kennen. We willen weten wat hun onderwijs- en ondersteuningswens is, zodat we ons onderwijs daarop kunnen aanpassen. Zo zorgen we ervoor dat elke leerling zich goed kan ontwikkelen. De ruimte en mogelijkheden die wij bieden om leerlingen te ondersteunen, staan beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel.

Ons onderwijs organiseren we zoveel mogelijk op maat; dit houdt in dat de onderwijswens van de leerling voorop staat. Leerlingen met een gelijke onderwijswens zetten we bij elkaar in instructiegroepen voor de kernvakken: technisch lezen; begrijpend lezen; spelling en rekenen. Zo bieden wij leerlingen onderwijs op maat wat betreft: leerstofaanbod, de hoeveelheid uitleg, en behandeling op snelheid en hoeveelheid.

Lees meer

Contact met ouders en verzorgers

We houden op allerlei manieren contact met ouders of verzorgers van leerlingen.

  • Aan het begin van een nieuw schooljaar nodigen we ouders en verzorgers uit voor een kennismaking tijdens een 10-minutengesprek
  • In de schoolverlatersgroepen verzorgen we in oktober/november informatieavonden over het voortgezet onderwijs
  • Verspreid over het schooljaar nodigen we ouders en verzorgers drie keer uit voor een rapportbespreking en bespreken we hoe het gaat
  • Uiteraard zijn extra momenten van overleg soms wenselijk of noodzakelijk. Neem daarvoor contact op met de administratie van school.

Indeling groepen

Onze leerlingen verdelen we over 15 groepen. Onze school werkt niet met een klassenindeling zoals de meeste basisscholen dat doen, maar hebben een passende naam. De school is verdeeld in een onderbouw, middenbouw en bovenbouw en de gebouwen worden geleid door een teamcoördinator. Samen met de adjunct-directeuren vormen de teamcoördinatoren het managementteam (MT) van onze school.

Teamcoördinator onderbouw: Wendy Weel
Teamcoördinator middenbouw: Pascale Naalden
Teamcoördinator bovenbouw: Marieke van Mourik

Op Zonnesteen stonden in het schooljaar 2021-2022 ongeveer 210 leerlingen ingeschreven. Zo’n 45 bevlogen medewerkers staan elke dag weer voor al deze leerlingen klaar.

Wat past het beste bij jouw kind?

Zodra een nieuwe leerling start bij ons op school, maken we op basis van een onderzoek een inschatting van de beginsituatie. Daarna kijken we in welke groep uw kind het beste past. Ook kijken we naar de spraak- en taalontwikkeling. Indien gewenst kan er ook een gesprek met de schoolmaatschappelijk werkster plaatsvinden.

Op basis van alle verzamelde informatie stellen we de onderwijsbehoeften, de mogelijkheden en de belemmeringen vast. We schetsen een ontwikkelingsperspectief op het gebied van opvoeding en onderwijs. Dat is een inschatting van hoe wij verwachten dat jouw kind zich gaat ontwikkelen in de toekomst. Alle informatie verzamelen we in een startdocument, dat we ook uitgebreid met ouders of verzorgers bespreken.

Samenwerking andere scholen

Wij werken veel samen met sbo Noorderlicht en sbo Westerwel. De scholen hebben samen één directeur, daarnaast heeft iedere school een of meerdere adjunct-directeur(en). Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel. De directie van Zonnesteen is:

Directeur: Stephan Gijsman
Adjunct-directeur: Anneke Lindeman
Adjunct-directeur: Madeleine Vugs

Jezelf mogen zijn

Wij helpen leerlingen hun talenten te ontdekken. Want ieder kind verdient het om zijn of haar dromen na te jagen. En te worden wie zij ten diepste al zijn.