SBO Zonnesteen > Onze School > Zorg voor leerlingen

Zorg voor leerlingen

We vinden het belangrijk om leerlingen goed te kennen. We willen weten wat hun onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is, zodat we ons onderwijs daarop kunnen organiseren en inrichten.

De Commissie voor de Begeleiding

De Commissie voor de Begeleiding (CvB) zorgt als team dat iedere leerling optimaal gebruik kan maken van de leerstof op school en zich daardoor maximaal kan ontwikkelen.

In het CvB zitten de volgende leden:

 • Adjunct-directeur
 • Teamcoördinatoren
 • Gedragswetenschapper
 • De schoolarts of de verpleegkundige van de GGD

Het zorgteam

De meeste leerlingen ontwikkelen zich positief na plaatsing op onze school. Bij een beperkte groep is er meer zorg en begeleiding nodig. Deze leerlingen bespreken we in het zorgteam dat  iedere twee weken bij elkaar komt. In dit zorgteam zitten de volgende leden;

 • Adjunct-directeur
 • Teamcoördinator
 • Gedragswetenschapper
 • Schoolmaatschappelijk werker

Het zorgteam zetten we vooral in als we onvoldoende tegemoet komen aan de zorgvraag van de leerling. De kracht van het zorgteam zijn de verschillende wetenschappen die samenkomen in het overleg. Samen maken ze de complexe puzzel. Ze brengen leerlingkenmerken, omgevingsfactoren van school en thuis in kaart gebracht en bespreken waar kansen tot ontwikkeling liggen. Een doorverwijzing naar en samenwerking met externe hulpverlening is mogelijk en soms noodzakelijk.

Ontwikkelingsperspectief en leerroute

Op onze school hebben alle leerlingen bepaalde eigen onderwijswensen en daar houden wij in ons onderwijs rekening mee. Voor elke leerling stellen wij een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Nadat een leerling op school geplaatst is, stellen wij stimulerende en belemmerende factoren vast. Dit zijn aspecten in het functioneren op school waar kinderen last van hebben (belemmerend) of juist helpen (stimulerend). Dit leidt tot het vaststellen van onderwijswensen.

Op basis daarvan besluiten we over de leerroute die de leerling tijdens zijn schooltijd volgt voor de belangrijkste vakken. Vanaf de leeftijd van groep 6 stellen we ook de uitstroombestemming vast. We kijken dan welk niveau een leerling aankan op het voortgezet onderwijs. De leerroute geeft aan volgens welke lijn een leerling zich moet ontwikkelen voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde. De leerroute en de opgestelde tussendoelen zijn leidend voor het onderwijsaanbod van de leerling.

Wij geloven in de mogelijkheden van elke leerling en volgen altijd of de leerling zich volgens het ontwikkelingsperspectief (OPP) ontwikkelt. Jaarlijks stellen wij vast of de ontwikkeling nog in lijn is het met OPP. Waar nodig stellen we in goed overleg het OPP bij.

Het OPP stellen we binnen zes weken na plaatsing van de leerling op. Binnen drie maanden bespreken we het OPP met ouders of verzorgers en ondertekenen we het. Als er een aanpassing van de leerroute of uitstroombestemming nodig is, bespreken we dit altijd.

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) bestaat uit 3 delen:

 • Een algemeen deel
 • Het handelingsdeel
 • Het evaluatiedeel

Jezelf mogen zijn

Wij helpen leerlingen hun talenten te ontdekken. Want ieder kind verdient het om zijn of haar dromen na te jagen. En te worden wie zij ten diepste al zijn.