Zorg voor leerlingen

We vinden het belangrijk om leerlingen goed te kennen. We willen weten wat hun onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is, zodat we ons onderwijs daarop kunnen organiseren en inrichten. Zo zorgen we er voor dat elke leerling zich goed kan ontwikkelen. De ruimte en mogelijkheden die wij bieden om leerlingen te ondersteunen, staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Onderwijs op maat

Het onderwijs op Zonnesteen wordt zoveel mogelijk op maat georganiseerd; dit houdt in dat de onderwijsbehoefte van de leerling voorop staat. Leerlingen met eenzelfde onderwijsbehoefte worden bij elkaar gezet in instructiegroepen voor de kernvakken: technisch lezen; begrijpend lezen; spelling en rekenen. Zo kunnen wij  leerlingen onderwijs op maat bieden wat betreft: leerstofaanbod, de hoeveelheid instructie, en verwerking op tempo en hoeveelheid.

Ontwikkelingsperspectief en leerroute

Op Zonnesteen hebben alle leerlingen bepaalde eigen onderwijsbehoeften en daar houden wij in ons onderwijs rekening mee. Voor elke leerling stellen wij een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Nadat een leerling op school geplaatst is, stellen wii stimulerende en belemmerende factoren vast. Dit zijn aspecten in het functioneren op school waar kinderen last van hebben (belemmerend) of juist helpen (stimulerend). Dit leidt tot het vaststellen van onderwijsbehoeften.

Op basis daarvan worden besluiten genomen over de leerroute die de leerling tijdens zijn schooltijd volgt voor de belangrijkste vakken. Vanaf de leeftijd van groep 6 stellen we ook de uitstroombestemming vast. We kijken dan welk niveau een leerling aan kan op het voortgezet onderwijs. De leerroute geeft aan volgens welke lijn een leerling zich moet ontwikkelen voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde. De leerroute en de opgestelde tussendoelen zijn leidend voor het onderwijsaanbod van de leerling.

Wij geloven in de mogelijkheden van elke leerling en volgen continu of de leerling zich volgens het ontwikkelingsperspectief (OPP) ontwikkelt. Jaarlijks stellen wij vast of de ontwikkeling nog in lijn is het met OPP. Waar nodig stellen we in goed overleg het perspectief bij.

Het OPP wordt binnen 6 weken na plaatsing van de leerling opgesteld. Binnen 3 maanden wordt het OPP met u als ouders besproken en ter ondertekening voorgelegd. Als er een bijstelling van de leerroute of uitstroombestemming nodig is, wordt dit altijd met ouders besproken.

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) bestaat uit 3 delen:

  • Een algemeen deel
  • Het handelingsdeel
  • Het evaluatiedeel

Het zorgteam

De meeste leerlingen ontwikkelen zich positief na plaatsing op onze school. Bij een beperkte groep is meer zorg en begeleiding nodig. Deze leerlingen worden in het zorgteam besproken dat tweewekelijks bij elkaar komt. In dit zorgteam hebben zitting;

  • Een adjunct-directeur
  • De Intern Begeleider (IB-er)
  • Een gedragswetenschapper
  • De maatschappelijk werkende
  • De schoolarts of de verpleegkundige van de GGD
  • De directeur is op afroep beschikbaar

Gezien de zorgstructuur van de school worden niet alle leerlingen in het zorgteam besproken. Meestal volstaat bespreking tussen groepsleerkracht en IB-er. Het onderwijs op Zonnesteen is dan voldoende om de leerling tot een positieve ontwikkeling te laten komen.

Het zorgteam wordt vooral ingezet als de school onvoldoende tegemoet kan komen aan de hulpvraag van de leerling. De kracht van het zorgteam is het multidisciplinaire karakter van het overleg. Samen wordt de complexe puzzel gelegd: leerling kenmerken, omgevingsfactoren van school en thuis worden in kaart gebracht en er wordt besproken waar kansen tot ontwikkeling kunnen liggen. Verwijzing naar en samenwerking met externe hulpverleningsinstanties is mogelijk en soms noodzakelijk.